Lajoskomárom
 

  magyar deutsch
Kzadat Localinfo

Rajtad mlik

Kzintzmnyek energetikai korszerstse

Akadlymentes verzi
2018. augusztus
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


2018. augusztus 16. csütörtök,
ábrahám napja vanqr-kod

Lajoskomárom hivatalos honlapja

Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u.4.
Tel: (25)240-375 Fax: (25)240-376
E-mail: lajoskom@lkomnet.huEFOP-3.9.2-16-2017-00001 ösztöndíjpályázat


Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata

a „Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében” elnevezés

EFOP-3.9.2-16-2017-00001 azonosító számú projekt alapján

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdet

___________________________________________________________________________________________________________________

 

1.      A pályázat célja

A hátrányos helyzet tanulók közneveléshez való hozzáférésének javítása és biztosítása ösztöndíj támogatás által (amennyiben egyéb ösztöndíjban nem részesülnek).

Az önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzet, szociálisan rászoruló fiatalok köznevelésben való részvételének támogatása, tanulmányi sikerességeik elsegítése, motivációjuk és önértékelésük ersítése.

A pályázat során az önkormányzat évente maximum 5 f pályázó részére biztosít támogatást.

Az önkormányzat a pályázót évente 10 hónapon keresztül 0 és 15.000,- Ft/f/év közötti összeg támogatásban részesítheti.

 2.      A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra az a nappali rendszer képzésben tanulmányokat folytatót tanuló jelentkezhet, aki

a)      Lajoskomárom közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezik,

b)      és akinek a közös háztartásban él családjában egy fre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

c)      és aki a megelz tanulmányi évben középiskolában legalább 4-es tanulmányi átlag eredményt teljesített, vagy felsfokú szakképzésbe, felsfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben legalább 3-as félévi tanulmányi átlag eredményt teljesített.

d)     „A gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet, vagy

e)      hátrányos szociális helyzet,

 

Hátrányos szociális helyzetnek minsül a pályázó, ha:

- családba fogadott, vagy

- védelembe vett, vagy

- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy

- árva, félárva

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

-  lakáscélra felvett hitelt törleszt,

 

f)       A pályázat elbírálásánál elnyt jelent megyei vagy országos szint tanulmányi versenyen, sportversenyen elért helyezés, közéleti szereplésben való részvétel.

 

3.      A pályázat benyújtásának módja és határideje

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhet el, mely minden évben egy alkalommal kerül kiírásra.

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet.

A pályázati adatlap megtalálható a helyi oktatási intézményben, a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthet Lajoskomárom nagyközség honlapjáról.

 

A pályázatot zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni az alábbiakat:

„EFOP-3.9.2-16-2017-00001 ösztöndíjpályázat”

 

A pályázati adatlapot minden pályázati fordulóban újra ki kell tölteni!

A pályázati adatlapot kitöltve és aláírva a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minsül és el kell utasítani.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. augusztus 15. (a 2017/2018. tanév vagy  II. félévi eredménye alapján)

2019. augusztus 15. (a 2018/2019. tanév vagy II. félévi eredménye alapján)

 

A pályázathoz csatolandó kötelez mellékletek

a)      a pályázó lakcímkártyájának másolata,

b)      a pályázó háztartásában élk egy fre jutó – a pályázat benyújtását megelz havi – jövedelmének igazolása az alábbiak szerint:

§  nettó munkabér, GYED, táppénzt igazolása munkáltatói igazolással,

§  családi póték, GYES: postai utalvánnyal, bankszámlakivonattal, vagy az ellátást folyósító szerv igazolásával,

§  nyugdíj, nyugdíjszer rendszeres ellátás: a folyósító szerv igazolásával, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, vagy bankszámlakivonattal,

§  vállalkozásból származó jövedelem: az elz évi jövedelem igazolása a NAV igazolásával, és a pályázat évében elért jövedelem igazolása a vállalkozó, gazdálkodó nyilatkozatával,

§  alkalmi munkavállalásból származó jövedelem: a NAV igazolásával,

§  tartásdíj: a folyósító szerv igazolásával, vagy fix összeg tartásdíj esetén a fizetési kötelezettséget megállapító bírósági végzéssel,

§  minden egyéb jövedelem esetén: a folyósító szerv igazolásával, annak hiányában az abban részesül nyilatkozatával.

 

c)      aktuális félévrl szóló bizonyítvány másolata,

d)     hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetrl szóló határozat másolata, a nevelésbe vételrl szóló határozat,

e)      az illetékes gyámhivatal határozata a családba fogadásról, a védelembe vétel elrendelésérl, a ideiglenes hatályú elhelyezésrl,

f)       Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása az árvaellátás folyósításáról,

g)      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat,

h)      a lakáscélú hiteltörlesztés a pénzintézet által kiállított dokumentummal igazolható, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

§  a hitelfizet nevét, lakcímét,

§  a felvett hitel teljes összegét, valamint a havi törleszt részleg összegét,

§  annak igazolását, hogy a hitel lakáscélra került felvételre,

§  annak igazolását, hogy a hitelt felvev a hitelt rendszeresen fizeti,

i)        tanulmányi versenyen, sportversenyen elért helyezést a kapott oklevéllel igazolhatja a pályázó,

j)        nyilatkozat arról, hogy a pályázó más ösztöndíjban nem részesül.

 

4.      A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat Képvisel-testülete bírálja el a benyújtási határidt követ 15 napon belül.

A pályázat elbírálása során :

a)             a jövedelem alapján felállított rangsor alapján adható pontok száma:

400 % felett                  0 pont és a pályázatot el kell utasítani,

300-400 % között         1 pont,

200-300 % között         2 pont

100-200 % között         3 pont

100 % alatt                   4 pont

 

b)        tanulmányi eredmények értékelése alapján adható pontok

0      pont és a pályázatot el kell utasítani, ha a 2.b) pontban elírt átlagot nem teljesítette.

2      pont, ha  a megelz tanulmányi évben középiskolában legalább 4-es tanulmányi átlag eredményt teljesített, vagy felsfokú szakképzésbe, felsfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben legalább 3-as tanulmányi átlag eredményt teljesített,

3      pont, ha a megelz tanulmányi évben középiskolában legalább 4,5-es tanulmányi átlag eredményt teljesített, vagy felsfokú szakképzésbe, felsfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben legalább 4-es tanulmányi átlag eredményt teljesített.

 

c)         további értékelési szempontok szerinti adható pontok száma:

1.      árva, félárva                                                                          1 pont,

2.      családjában lév eltartottak száma 3 vagy annál több          1 pont,

3.      eltartója egyedülálló                                                             1 pont,

4.      pályázó gyermeket nevel,                                                     1 pont,

5.      családjában tartósan beteg vagy rokkant személy él            1 pont,

6.      hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet    2 pont,

7.      családba fogadott vagy ideiglenesen elhelyezett

vagy védelembe vett                                                              2 pont,

8.      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult            1 pont,

9.      családja lakáscélra felvett hitelt törleszt                                2 pont

 

d)        a tanulmányi versenyen, sportversenyen elért eredményt           1-1 pont.

e)         A határidn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelel pályázatokat a bírálatból ki kell zárni és kizárását írásban indokolni kell.

f)         Minden határidn belül benyújtott, formailag megfelel pályázatot érdemben el kell bírálni és a döntést írásban indokolni kell.

g)        A pontozási szempontok alapján felállított rangsorban a legtöbb pontot elért 5 pályázó részesülhet támogatásban. Az ötödik helyen bekövetkezett pontszámegyezség esetén az ötödig támogatott helyrl sorsolás alapján kell dönteni.

h)        A hatodik helytl a „forráshiány kimerültére hivatkozással” a formailag és tartalmilag megfelel pályázatokat el kell utasítani.

 5.      Értesítés a pályázati döntésrl

 

a)         A meghozott döntésérl és annak indokáról postai úton küldött levélben értesíteni kell a pályázókat.

b)        A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

 

 6.      Az ösztöndíj folyósítása

a)         A támogatás összegét Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata félévente fizeti ki szeptember és február hónapokban, az öt havi támogatást egy összegben, a pályázó által megadott bankszámlaszámra utalva.

b)        A támogatás összegének folyósítása eltt a támogatott pályázónak a fennálló tanulói jogviszonyt igazolnia kell.

c)         A tanulói jogviszony megsznése esetén a megsznést követ idszakra felvett támogatást vissza kell fizetni az Önkormányzat részére.

 7.      Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával

a)         hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati rlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és az ösztöndíj idtartama alatt kezelje,

b)        hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenrzése céljából.

 

A pályázat adatlapja az alábbi linken érhet el: https://www.lajoskomarom.hu/palyazat.php?tit=P%E1ly%E1zatok&lang=hu

 

Lajoskomárom, 2018. június 25.

                                                Pirtyák Zsolt sk.

                                                  polgármester

 Jelen Szabályzatot Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a 88/2018. (VI.25.) számú határozatával jóváhagyta.

 


Copyright © Lajoskomárom.hu 2018 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr