Lajoskomárom
 

  magyar deutsch


Lajoskomárom hivatalos honlapja


Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u.4.
Tel: (25)240-375 Fax: (25)240-376
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu

Adatkezel��si T��j��koztat��

Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefügg tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezen elírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelen végezzük.

 

Az Adatkezel adatai, elérhetsége

A weboldal üzemeltetje, a weboldalon vagy emailben megadott személyes adatok kezelje (a továbbiakban: Adatkezel):

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Elérhetségeink:

Postai címünk:

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Email címünk:

lajoskom@lkomnet.hu

Telefonszámunk:

(25)240-375

Adatvédelmi tisztviselnk neve:

Dr. Fejes Péter

Elérhetsége:

drfejes.peter@hanganov.hu

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkeres látogatóink és ügyfeleink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a weboldal és kapcsolódó szolgáltatásai keretében végzett minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott elírásoknak.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelm, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelel megválaszolása több idt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történ megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mieltt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Adatkezel kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi elírásoknak megfelelen végzi:

·         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ védelmérl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

·         2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetségek

Mindent tlünk telhett megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelen történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek, kérjük jelezze az adatvédelmi tisztviselnek alábbi elérhetségén:

Adatvédelmi tisztviselnk neve:

Dr. Fejes Péter

Elérhetsége:

drfejes.peter@hanganov.hu

 

Személyes adatai védelméhez fzd jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetségért – amennyiben az Adatkezel az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsért magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:

 +3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötdik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatása, használata során az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fzd jogai érvényesítését a következk szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzen a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal mködésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betkbl, számokból és egyéb írásjelekbl álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történ megnyitásának, felkeresésének idpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor késbb újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan. A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lév vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott sütik egy része a weboldal mködését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal felkeresésének idpontját, a munkamenet azonosítót és a munkamenetre vonatkozó egyéb, a weboldal programkódja által értelmezhet információkat (szám- és karaktersorok) tartalmaznak.

A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés idtartama

A weboldalon alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngész programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége a weboldal által automatikusan generált módon egy meghatározott késbbi idpontban jár le (pl.: 1 óra, egy év vagy még hosszabb idtartam). Ugyanakkor a hosszabb idre érvényes sütik tartalmához weboldalunk kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékrl és ezeket a sütiket idközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngész program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngész programoknak általában a beállításaik között, jellemzen a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezés almenüben, süti vagy cookie néven van lehetsége.

További információkat a sütik kezelésérl az adott program súgójában, illetve a következ hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Google Analytics szolgáltatás

Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyjtött és továbbításra kerül információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történ megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezelésérl további információkat ide kattintva olvashat.

Az adatkezelés célja

A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkeres látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre

A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhet információkat (betkbl, számokból és egyéb írásjelekbl álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés idtartama

A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngész programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb idre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékrl és ezeket a sütiket idközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyjtsön, lehetsége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyjtését letiltó böngész bvítményrl további információkat ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja.

A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngész programoknak általában a beállításaik között, jellemzen a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezés almenüben, süti vagy cookie néven van lehetsége.

További információkat a sütik kezelésérl az adott program súgójában, illetve a következ hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja

Az ügyfelekkel történ kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

Érdekldés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

·         név,

·         email cím,

·         telefonszám,

·         cím (postacím).

Az adatkezelés idtartama

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétl függen különböz ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követen nem rizzük tovább,  kivéve ha az eseti jelleg kapcsolatfelvétel tárgyában jogszeren igény érvényesíthet, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezelésérl bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkez esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük, valamint az adatokról rendszeresen biztonsági mentést készítünk.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezk számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez elzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetsége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor errl haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhet mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

 


Copyright © Lajoskomárom.hu 2023 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr