Lajoskomárom
 

  magyar deutsch


Lajoskomárom hivatalos honlapja


Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u.4.
Tel: (25)240-375 Fax: (25)240-376
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu

Bursa Hungarica "A" típusú pályázati kiírás - felsőoktatási hallgatók számára

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erforrások Minisztériumával együttmködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsoktatási hallgatók számára

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév els félévére vonatkozóan,összhangban

 

§  a nemzeti felsoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

§  a felsoktatásban részt vev hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend egyes térítésekrl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

§  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

§  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

§  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

§  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

§  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

§  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

§  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

§  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

§  az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

§  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

§  a Büntet Törvénykönyvrl szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi rendelkezések

vonatkozó rendelkezéseivel.

 

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzet, szociálisan rászoruló fiatalok felsoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszint támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezeli, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erforrás Támogatáskezel (a továbbiakban: Támogatáskezel) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsoktatásban részt vev hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend egyes térítésekrl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

 

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezk részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethet meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkez, hátrányos szociális helyzet felsoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsoktatási intézményben (felsoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idej (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményez alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményez mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsfokú, illetve felsoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezd hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 szén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév els félévére es ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsoktatási intézményben a pályázás idpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

-       a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerzdéses állományú hallgatója

-       doktori (PhD) képzésben vesz részt

-       kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, k a meglév felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati rlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenrzését, rögzítését követen a pályázati rlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történ benyújtásának

határideje: 2018. november 6.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat kötelez mellékletei:

a)         A felsoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév els félévérl.

Amennyiben a pályázó egy idben több felsoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsoktatási intézmények szerzdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsoktatási intézményt köteles megnevezni.

b)         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élk egy fre jutó havi nettó jövedelmérl.

c)         A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

-       . . .

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati rlap csak a fent meghatározott kötelez mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minsül.

Egy háztartásban élk: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszeren együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkez személyek.

 

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa)  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldrl vagy külföldrl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és

- azon bevétel, amely után az egyszersített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszersített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszersített vállalkozói adó vagy egyszersített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthet a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minsül igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezgazdasági stermel adóévi stermelésbl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthet az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelel összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelel összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minsül a személyi jövedelemadó, az egyszersített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhel egyszersített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minsül jövedelemnek

a)     a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,

b)     a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelszülk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

c)     az anyasági támogatás,

d)     a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

e)     a személyes gondoskodásért fizetend személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

f)      a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

g)     az alkalmi munkavállalói könyvvel történ munkavégzésnek, az egyszersített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történ munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történ munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

h)     a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

i)      az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,

j)      a szociális szövetkezet valamint a közérdek nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesül tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,

k)     az életvitelszeren lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszeren lakott ingatlanon fennálló vagyoni érték jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni érték jog ellenértékének azon része, amelybl az eladást vagy átruházást követ egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszer, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni érték jog vásárlására kerül sor,

l)      az elengedett tartozás, illetve a megsznt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megsznésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztet szociális helyzete miatt került sor.

 

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetjogi felelsséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati rlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati rlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelel adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbl pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

 a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati rlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezel részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenrzése céljából – átadja, illetleg az ösztöndíj idtartama alatt maga kezelje;

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezel személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenrzése céljából az ösztöndíj idtartama alatt kezelje;

c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenrzése céljából történ továbbításához.

 

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2018. december 6-ig:

a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határid: ….. nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétl függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetk meg olyan okok, amelyeket a formai ellenrzés vizsgál és azon megfelelként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbl nyomtatott pályázati rlapon, határidn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelel pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) minden, határidn belül benyújtott, formailag megfelel pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkez pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, brszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysért, nem ütközik a pályázati kiírásba.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területérl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követ tanulmányi félévtl ható hatállyal hozható meg.

 

6. Értesítés a pályázati döntésrl

A települési önkormányzat a meghozott döntésérl és annak indokáról 2018. december 10-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

A Támogatáskezel az önkormányzati döntési listák érkeztetését követen 2019. január 18-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésrl az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezel az elbírálás ellenrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követen 2019. március 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelzen az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

 

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj idtartama 10 hónap, azaz két egymást követ tanulmányi félév:

a 2018/2019. tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév els (szi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezel Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezel a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizethelyek (felsoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizet felsoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezel számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytl a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy idben több felsoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsoktatási intézmények szerzdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés eltt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. március.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az szi félévben október hónaptól, de legkésbb a felsoktatási intézményhez történ átutalást követ els ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezddik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

 

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesül hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érint változásról haladéktalanul (de legkésbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsoktatási intézményt és a Támogatáskezelt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

-       tanulmányok halasztása;

-       tanulmányok helyének megváltozása (az új felsoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);

-       tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

-       személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követen, legkésbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthet Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezel címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrl és az ösztöndíj további félévi részleteirl is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelel adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezeli, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezel látja el.

 

Bvebb felvilágosítás:

Budapest Fváros Kispest Polgármesteri Hivatal, Szociális és Humánszolgáltatási Iroda

Oravecz Éva közmveldési referens

1195 Budapest, Városház tér 18-20.

Telefon: 3474-631

e-mail:oravecz@kispest.hu

 

A Támogatáskezel elérhetsége:

 

Emberi Erforrás Támogatáskezel

Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest Pf. 1418

Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica


Copyright © Lajoskomárom.hu 2019 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr