Lajoskomárom
 

  magyar deutsch


Lajoskomárom hivatalos honlapja


Polgrmesteri Hivatal: 8136 Lajoskomrom, Komromi u.4.
Tel: (25)240-375 Fax: (25)240-376
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu

T��j��koztat��s szabadt��ri t��zgy��jt��s ��s t��z-megel��z��s szab��lyaival kapcsolatban

FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

DUNAÚJVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

 

 

 

Tárgy:

Tájékoztatás szabadtéri tzgyújtás és tzmegelzés szabályaival kapcsolatban

 

Ügyintéz.:

Dombi Zoltán tzoltó fhadnagy

 

Telefon:

06-25/510-150

 

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

 

Jelen tájékoztató a tavaszi idszakra jellemzen elforduló nagymennyiség szabadtéri tzesetek, égetések miatt kerül kiadásra. Hatóságom a szabadtéri tzgyújtással, valamint a tzmegelzés szabályaival kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

Az Országos Tzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ.) 225.§ (3) bekezdése alapján: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghet hulladéktól és további hasznosításra nem kerül száraz növényzettl mentesen tartani.”

 

1)                 Belterületi ingatlanok területén keletkezett növényi hulladékok szabadtéri égetésére vonatkozó elírások:

 

Az OTSZ. 225.§ (1) bekezdése alapján: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

 

Az OTSZ. 225.§ (1) bekezdés alól az önkormányzatok által kiadott, avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó önkormányzati rendelet adhat mentességet. Ilyen esetben az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett végezhet a növényi hulladék szabadtéri égetése.

 

Abban az esetben, ha az önkormányzat nem szabályozza az avar és kerti hulladék égetését, úgy az adott település belterületén a növényi hulladék szabadtéri égetése nem engedélyezett, tilos.

 

2)                 Külterületi ingatlanok területén keletkezett növényi hulladékok szabadtéri égetésére vonatkozó elírások:

 

Az OTSZ. 226.§ (1) bekezdése alapján: „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefügg területen irányított égetést végezhet.”

 

Az engedély kérelméhez szükséges dokumentumot az alábbi címen, „Irányított égetés kérelem minta” elnevezéssel találhatja meg:

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letoltheto-dokumentumok

 

A kérelmet (3000 forint érték illetékbélyeggel ellátva) legkésbb az égetés tervezett idpontját megelz 10. napig be kell nyújtani az engedélyez tzvédelmi hatósághoz.

 

A kérelemhez szükséges csatolni a tulajdoni lap másolatát / földhasználati lap másolatát, valamint a térkép mellékelése javasolt.

 

Az irányított égetés során a tz nem hagyható rizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhet, hogy az a környezetére tz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Amennyiben a kérelemben megjelölt terület az országos tzgyújtás tilalom alá esik, úgy a kiadott engedély hatályát veszti.

 

Az országos tzgyújtási tilalomról az alábbi linken tájékozódhat:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzoltas_tuzgyujtasi_tilalom

 

2) a) Tarlóégetés szabályai:

 

- a tarlónak minden oldalról egyidejleg történ felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

- a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése eltt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelel, de legalább 6 méteres védsávot kell szántással biztosítani,

- tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhet, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

- a tarlóégetés során tzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelel létszámú, kioktatott személy jelenlétérl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 

A belterületre, valamint a külterülete vonatkozó szabadtéri égetési szabályok megszegése miatt kiszabható bírság összege elérheti a 3.000.000. forintot.

 

Fejér megye területére 2019. február 28-tól határozatlan ideig tzgyújtási tilalom került elrendelésre.

 

Kérem Polgármester Urat/Asszony, hogy a települése lakosságának tájékoztatásáról gondoskodjon.

 

Kelt: Dunaújváros, elektronikus bélyegz szerint

 

Tisztelettel:

 

Lóki Richárd tzoltó alezredes

kirendeltség-vezet

Melléklet:       -

Terjedelem:    2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják:          1. Irattár

                         2. Adott település polgármestere (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)

 


Copyright © Lajoskomárom.hu 2023 | web: KataPorta.net | KataPorta | KataPorta Linktr